Çağdaş bir Kamu Personel Reformu

 • Cengiz Gülebay

  Cengiz Gülebay Yazı Arşivi
  2 Kasım 2017 /   10160 Okunma

  Çağdaş bir Kamu Personel Reformu


  Kamu personel reformu yoluyla kamu çalışanlarının sendikal düzeyde etkin olarak örgütlenmesi, ILO standartlarında grevli toplu sözleşme haklarına kavuşmaları, mümkün olduğu ölçüde yönetime katılmaları, kamu görevlerinin ve hizmetlerinin hızlı, ekonomik, etkin, yeterli biçimde ve zamanında üretilerek sunulması kurumsallaştırılmalıdır.

  Güvenlik ve yargı gibi özellik taşıyan alanlar dışında kamu görevlilerinin siyasi partilere üye olabilme olanağını sağlanmalı, Kamu çalışanlarının idari, hukuki ve mali konumları, çalışma ortamları ve özlük haklarına ilişkin mevcut düzenlemeler iyileştirilmelidir.

  Kamu istihdamı, kamusal ihtiyaçlar ve sosyal fayda çerçevesinde şekillendirilmeli, İş güvencesinden yoksun olmalarının yanı sıra siyasal etkilere ve kadrolaşmaya açık bir hale dönüştürülen ve daha da önemlisi kamusal hizmetlerin etkin, verimli ve eşit düzeyde sunulmasının önünde ciddi bir engel oluşturan sözleşmeli personel ve geçici personel uygulamaları yeniden düzenlenmeli, kamu personel rejiminde ilke olarak sadece memur ve işçi istihdamı olmalı ve bu statülerde çalışanlar, yürüttükleri işlerin niteliğine göre memur ve işçi kadrolarına geçirilmelidir.

  Kamu hizmetinin yürütülmesinde gerekli kadrolar ve bu kadroların görev tanımları, hizmet gerekleri ve atanma koşullarını içerecek şekilde belirlenerek sınıflar yeniden değerlendirilmelidir. Çalışanların ailevi durumları, görev yerleri ve hizmet koşullarına göre ilaveler ve farklılıklar da içeren sosyal ücret uygulaması ivedilikle hayata geçirilmelidir.

  Çalışma yaşamının sosyal unsurları desteklenerek, başta kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere kamu istihdamının cazip bir konuma getirilmesi sağlanmalıdır.

  Hizmetin verimliliğinin ve etkinliğinin yükseltilmesine katkıda bulunanlar ödüllendirilmelidir. Personel alımına yönelik sınavların nesnel ve hakkaniyete dayalı olması sağlanmalı, sözlü aşamasında görülen kayırmacılığa son verilmelidir.

  Kamu kurum ve kuruluşları işgücü planlamasına yönlendirilmeli, engelli vatandaşlarımızın kamu kesiminde istihdam edilme olanakları artırılmalı, kurumsal sınavlarla engelli personel alımı uygulamasına son verilerek, engelli vatandaşların daha basit ve pratik yöntemlerle kamu hizmetine alınmaları sağlanmalıdır.

  Sicil ve disiplin uygulamalarının, memurlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasına olanak verilmemeli, tam aksine bu uygulamalar, memurların etkinlik ve verimliliğini artırmak, onları teşvik etmeye yönelik bir araca dönüştürülmelidir.

  Çalışanların refah ve huzuru ile aile birliği ve bütünlüğünün korunmasının temini bakımından her ikisi de çalışmakta olan evli çiftlerin, çalışma yaşamlarını mümkün olduğu ölçüde aynı ilde sürdürmelerinin önündeki hukuki ve idari engeller kaldırılmalıdır.

  Kamu personelinin hizmet içi eğitimleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, hizmetlerin etkin ve verimli olarak sunulmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

  Ülke koşulları da dikkate alınarak memurların sendikal hakları, istisnai görevler dışında mutlaka grev ve toplu sözleşme hakkını da içermelidir. Üst ve orta kademe yöneticilik görevlerine yapılacak atamalarda, liyakata dayalı nesnel ölçütler gözetilmelidir. Sınıflandırma ve terfi sisteminde yapılacak düzenlemelerle, yönetim kadrolarına, kariyer meslek personeli ile alanlarında yetişmiş, gerekli bilgi ve deneyime sahip nitelikli yöneticiler getirilmelidir.

  Kamu Etik Kurulu’na fi ili işlerlik kazandırılacak, kamu kesiminde çağdaş iş etiği kurallarının her kademede ayrımsız olarak uygulanması sağlanmalıdır.

  Kamu personeli yargılama usulleri, personelin baskı altında kalmadan çalışmalarını sağlayacak, ancak yargılamayı engellemeyecek ve geciktirmeyecek biçimde yeniden düzenlenmelidir.

  İşte bütün bu düzenlemelerin hayata geçmesi ve çağdaş bir Kamu Personel Reformunun yaşam bulması için, tespitlerimizi yaptık, programa aldık; CHP İktidarında Yapacağız.

   

   

   


Yorum Yap