TRT YÖNETİCİLERİ ANAYASAL SUÇ İŞLEMEKTEDİR

 • Cengiz Gülebay

  Cengiz Gülebay Yazı Arşivi
  26 Mayıs 2018 /   31705 Okunma

  TRT YÖNETİCİLERİ ANAYASAL SUÇ İŞLEMEKTEDİR


  Hukuki anlamda özerkliği ve tarafsızlığı anayasada hükme bağlanan TRT'nin kamu hizmeti yayıncısı olarak hizmet vermesi gerekirken, TRT bugün açıkça bir taraf olarak yayın yapmaktadır.  Mevcut haliyle, halkımıza doğruları söylemeyen, siyasi taraf olan TRT’ye vergilerimizden pay kesilmesini istemiyorum.
  TRT Kuruluş kanunu 5. maddesinde;
  d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut devleti ve devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek,
  i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,
  j)Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,
  k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,
  l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,
  m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak;
  tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak
  olarak sayılmaktadır.

  Yine kanunun görevler başlıklı 9. maddesi (e) bendinde ise;
  e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla
  1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesine,
  2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine,
  3. Milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesine,
  4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına,
  5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına, yardımcı olmak.

  şeklinde tanımlanmaktadır. TRT yöneticileri kanunda belirtilen şartlara uymamakta ve açıkça taraflı davranmaktadır. Ayrıca 9. madde (e) bendinde sayılan görevlerini yapmamaktadır.

  Bu nedenle suç işleyen TRT yetkilileri hakkında açıkça suç duyurusunda bulunuyorum.

  TRT Kurumsal olarak kanunda bildirilen görevlerini yapar hale gelmek zorundadır. Aksi takdirde vergi kesintilerinin önüne geçilmelidir. Mevcut haliyle TRT taraftır, Anayasa ve kanuna aykırı işlem yapmaktadır. TRT yöneticileri hakkında TRT Kanunu 5 ve 9. maddelerine uymamak ve bir siyasi partiye taraf olmak suçundan yasal işlem yapılmalıdır.

   


Yorum Yap