TÜRKİYE’DE SEÇİM VE GEÇİM SORUNLARI

 • Ertan URUNGA

  Ertan URUNGA Yazı Arşivi
  2 Mart 2019 /   13451 Okunma

  TÜRKİYE’DE SEÇİM VE GEÇİM SORUNLARI

  31 Mart’da yapılacak olan Yerel Seçimlere sayılı günler kala, AKP. Genelbaşkanı RTE’nin, her vesileyle “Pazara kadar değil, İnşallah mezara kadar ” diyerek, duacısı olduğu Cumhur İttifakı’nın, 31.01.2019 tarihinde il ve ilçe adaylarını belirleyip, törenlerle tanıtımını yapmıştır. Anamuhalefet partisinin ise yine işi ağırdan alıp uzun uğraşlardan sonra, ancak 10.02.2019 tarihinde 12 maddelik Seçim Bildirgesi ile birlikte kesin adaylarını açıklayabildiği görülmüştür.

  Adayların tanıtımında görülen bu manzara karşısında, mütedeyyin halkımızın da her ikisine koca bir “MAŞALLAH” çekip; yerel seçimlerde işi Allah’a havale etmekten başka yapacağı bir şey kalmamıştır. Öyle ya, gönlündeki şövalye -attan düşmekle özürlü olsa da- herkesten önce atına binip kılıcını savurarak, rakiplerine meydan okuması yetmiştir müritlerine…   

  Oysa bugün, devlet işlerinin ‘İnşallah ve Maşallah’ ile doğru yürüyeceğini sanan, devlet aklında yoksun aymazlara; artık bedevi Arap toplumlarında bile rastlanmamaktadır. Ancak bizdeki aymazların, her seçimde atı alıp Üsküdar’ı geçmeyi becerdikleri gibi halkı din ile Allah ile aldatmak söz konusu olduğunda da El-hak üstlerine yoktur hani!

  Bu durumda, amaca ulaşmak için her şeyin mubah (dince günah sayılmayan işler) olduğuna inandırılıp kavrama yetisi köreltilen dindar halkımıza; aklın ve bilimsel düşüncenin erdemini anlatmakta yaşanan açmazların başat nedeninin de bu olduğunu bilmeyen kalmamıştır artık! 

  Ekonomide Tehlike Çanları                                                                                                                                              

  Ne var ki bu seçimlerin, dinsel etmenlerden daha çok son birkaç aydan beri başgösteren ve ABD Başkanı Trump’un, devlet etiği ve geleneğiyle asla bağdaşmayan “Türkiye Kürtlere Saldırırsa, Türkiye’yi Ekonomik Olarak Mahvederiz” sözlerinden sonra giderek yükselen bir eğilime giren Ekonomik Krizin gölgesinde kalacağı anlaşılmaktadır. Nitekim öteden beri çeşitli yol ve yöntemlerle uyutulan, ancak bütün çabalara karşın derin uykusundan uyanması önlenemeyen Enflasyon canavarı, bu kez son yıllarda görülmeyen bir hızla yoksul ve dar gelirli aileler başta olmak üzere, tüm toplumu bir ahtapot gibi sarıp sarmalamaya başlamıştır.

  Bugün bilisiz ve duyarsız yöneticilerin elinde 470 Milyar Dolar barca batırılan, Cumhuriyetin kazanımı olan ulusal öz kaynakları da özelleştirme adı altında, haraç-mezat satılarak tüketilen Türkiye’nin; bütün uyarılara karşın inatla sürdürülen tüketim ekonomisiyle üretiminin dibe vurup işsizliğin tavan yapması yüzünden, dış borçlarının faizlerini bile ödeyemeyeceği bir duruma düşmesine karşın, yaklaşan tehlike çanlarının ayırtına varıl(a)madığı görülmektedir.

  Bunun sonucu olarak da bırakınız Enflasyon canavarının hortlamasını bir yana, 1958 Yılında Bayar- Menderes ikilisinin devr-i iktidarında olduğu gibi “Devletin iflası” demek olan MORATORYUM (vadesi dolan borçlarını yasayla ertelemesi) ilanına bile gidilebileceği ve yine IMF’nin kapısının çalınacağı, hatta bu konuda görüşmelere de başlandığı kimi uzmanlarca dile getirilmektedir. Bu vahim durumun, devletin tepelerinde “Domates, Biber, Patlıcan Terörü” diye hafife alınması ve Tanzim Satış Mağazaları gibi yeterli etkinliği olmayan palyatif (geçici) önlemlerle giderilemeyeceği için mutfaktaki yangının da artarak süreceği anlaşılmaktadır.  

  Seçimler Baştan Kara                                                                                                                 

  YSK’nun açıkladığı Takvime göre 01.01.2019 tarihinde başlayan yerel seçim süreci ile birlikte, bu seçimlerde de yolsuzluk yapılacağına ilişkin sav ve dokümanların, her seçim öncesi olduğu gibi ‘mutada inkiyaden’ ortalıkta dolaşmaya başladığı görülmüştür. Örneğin boş arazilerde; Tapu’da kayıtlı olmayan bina, daire ve konutlar için sahte Seçmen listeleri düzenlendiğinden tutun da kimi mahalle, ilçe ve illerdeki hayali seçmen sayısının, bu yerlerdeki insan nüfusunu bile aştığına; hatta bu yüzden kimi ilçelerin girişlerindeki nüfus tabelalarının değiştirilip sayının şişirildiğine ve YSK’nun da seçmen sayısının yaklaşık iki katına yetecek Oy pusulası bastırdığına kadar, çeşitli savların sosyal ve genel Medya’da günlerce yer aldığı bilinmektedir.

  Bu nesnel olgulara kaşın, AY’nın 79/2. maddesinde belirtildiği gibi seçimlerin düzen ve güven içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak; seçim konularına ilişkin bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları kesin karara bağlamakla görevli olan YSK’nca; seçimlerde uygulanan SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi)’nin, dışarıdan gelebilecek yolsuzluklara açık ve seçim güvenliği için sakıncalı olduğu gözetilerek; parmak boyası da dâhil kimi ek önlemlerin ivedilikle alınması beklenirken; “Yapılan incelemede sahte/hayali seçmen tespit edilemediği, haberlerde algı operasyonu yapıldığına” ilişkin açıklamalar da adil ve güvenli bir seçime hasret Türk toplumu arasında oluşan haklı kuşkuları gidermeye yetmemiştir.

  Yetmemiştir çünkü bu açıklamayı yapan ve geçen yıl Rejim değişikliğiyle sonuçlanan kuşkulu Halkoylaması sırasında, yasanın açık hükmüne aykırı olarak mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan YSK’nun, Başkanı da dâhil Altı üyesi ile ilgili olarak; seçimlere üç ay kala hiç beklenmeyen ve kamuoyunca ‘Skandal’ olarak nitelendirilen yasal bir düzenleme yapılmıştır. Anayasaya Aykırı Yasa                                                                                                                                  

  Öyle ki 28.12.2018 tarihinde RG’de yayımlanan 7159 Sayılı Torba Yasanın 10. maddesi ile 7062 Sayılı YSK Yasası’nın Geçici 1. maddesine eklenen, “Kurul üyelerinden; 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine 2020 yılı Ocak ayında, ..yenileme seçimi yapılır” hükmü ile Başkan ve üyelerin –deneyimli oldukları gerekçesiyle- görev süreleri bir yıl uzatılmıştır.

  Ancak önümüzdeki yerel seçimler için kurgulanarak uygulanmasına da başlanan bu hükmün, devlet ciddiyetinden yoksun keyfi ve yersiz gerekçelere dayalı olması bir yana, yürürlükteki AY’nın 67. maddesinin son fıkrasındaki, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bir Yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” kuralına mutlak aykırı olduğu için üç ay sonra yapılacak bir seçimde uygulanması da asla olası değildir.

  Çünkü Anayasanın anılan emredici kuralına karşın, yasama organının; Seçim yasaları içinde yer aldığına kuşku bulunmayan 7062 Sayılı YSK Yasasının bir maddesinde Anayasaya açıkça aykırı olan bir yasa ile değişiklik yapması durumunda, kaynağını Anayasadan almayan bir yetkiyi kullanmış olur ki bu da AY’nın 6/3. maddesinde yazılı “ Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” kuralına olduğu kadar, yine AY’nın 11. maddesinde yer alan “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” şeklindeki buyruğuna da mutlak aykırı bulunduğu yadsınamaz.

  Bu nedenle, YSK’nun görev süresi dolan Başkan ve Üyelerinin katılımı ile aldığı ve alacağı bütün kararların, seçimlerden sonra siyasal parti ya da adaylardan birinin yüksek mahkemeye başvuruda bulunması durumunda, yok hükmünde sayılabileceğini de şimdiden söyleyebiliriz.

  Öte yandan AKP’li TBMM. Başkanı’nın da AY’nin 94/son maddesi ile Siyasal Partiler Yasası’nın  24/2. maddesinin açık hükmüne göre, “..üyesi bulunduğu siyasi partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine -görevinden istifa etmeden- katılamayacağı” açıkça belirtildiği halde, istifaya  gerek duymadan İstanbul BB. Başkanlığına aday olup faaliyetlerde bulunması, yapılan eleştiriler üzerine de sanki ülkede kendine özgü başka bir hukuk düzeni varmış gibi  ‘Seçimler siyasal faaliyet sayılmaz, Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz’ şeklinde ve ancak ulemaların fetvalarına yaraşan bir gerekçeye sığınarak,  aday listelerinin YSK’ya verilmesinin son günü istifa etmekle, çağdaş ve laik hukuk düzenini tanımadığını göstermiştir.                             Partili CB ve Beka Sorunu                                                                                                                          

  Yaşanan hukuksuzluklar sadece bunlarla sınırlı olmayıp AY’nın 104. maddesinde yazılı, “Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk ulusunun birliğini temsil eder” buyruğunun doğal bir sonucu olarak, Cumhubaşkanı’nın artık siyasal bir partinin Genelbaşkanı hatta üyesi dahi olamayacağı halde, devletin bütün olanaklarını da kullanarak partisinin propaganda faaliyetlerine katılmasının; hukuksal ve etik değerlere olduğu kadar, Seçim hukukunun Eşitlik, Adalet, Güven ilkelerine de mutlak aykırı düştüğüne kuşku yoktur.

  Kaldı ki AY’nın 103. maddesinde yazılı CB. Andına göre, ..Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına, ..Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışacağına büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine ant içen CB’nın; görevi süresince yaptığı tüm işlerde hangi ilkelere bağlı kaldığı, hangi değerleri koruyup yücelttiği ve hangi görevi tarafsızlıkla yerine getirdiğini sorgulayıp gereğini yapmak da  her yurttaşın anayasal bir hakkıdır elbet. Bunları gereği gibi yap(a)madığı ve istifa da etmediği takdirde, çözüm yeri Seçim sandığıdır.

  Ancak devleti yönetenlerin, başka bir amaçla bilerek ve isteyerek yükümlülüklerinin aksine davranması durumunda, meşruluğunu da yitirmiş olacağı ve işte ancak o zaman devletin bekası tehlikeye düşeceği için egemenliğin gerçek sahibi olan her ulusun direnme hakkının doğacağı, dünyanın çağdaş ülkelerince de kabul edildiği; demokratik ve laik Anayasal devlet düzeninin de esas itibariyle bu temel ilkeler üzerine kurulduğunu da burada belirtmek isteriz.

  SON SÖZ’ü, eşsiz öngörüsü ile zor günlerimizde yolumuzu aydınlatan yüce önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’E bırakıyoruz: “Kendi kişisel çıkarları için yabancılarla işbirliğine giren ve gücünü halktan almayan küçük bir azınlığın dışındaki tüm güçler;  aralarındaki etnik, dinsel ve siyasal ayrımları erteleyerek, ulusal kurtuluş mücadelesi yolunda birleşmelidirler.”                              

  Ertan URUNGA, (E) Askeri Yargıç


Yorum Yap