EŞGÜDÜMÜN İTİRAZI VAR!

22 Odadan oluşan Antalya Eşgüdüm Kurulu, Kumluca’daki askıda çok sayıda itiraz alan Olimpos planlarının korumadan çok kullanımı arttırıcı olduğunu belirtti. Tayfun Çavdar başkanlığındaki kurulun planlara itiraz ettikleri açıklandı

EŞGÜDÜMÜN İTİRAZI VAR!

EŞGÜDÜMÜN İTİRAZI VAR!

 

Antalya’nın ülke sınırlarını aşan dünyaca ünlü Antik Kenti Olimpos’un çevresindeki bungalov ve pansiyonlar bölgesinde başlatılan ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’na dönük tepkiler artarak devam ediyor. Konuya dair ilk meslek odası görüşü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan gelirken, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi odalarının görüşlerini kmuoyuyla paylaştı ve kaygılarını dile getirdi. Şimdi de Antalya Eşgüdüm Kurulu, ‘Bu planla koruma olmaz’ dedi.

PLANLI SALDIRILAR ARTTI

Tayfun Çavdar Başkanlığı’ndaki Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu’nun açıklaması şöyle: “Kurul olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında ve kentimizin  tanıtımında birçok çalışmayı desteklemiş olmamıza rağmen, kamu yararına aykırı uygulamaların,  kentin doğal alanlarının, tarihi ve kültürel birikimlerinin koruma adı altında yapılaşmayı teşvik etmesine de karşı olduğumuzu pek çok platformda ve yaptığımız basın açıklamalarıyla dile getirdik. Son zamanlarda tarım alanlarına, doğal alanlara, kıyı alanlarımıza, tarihi ve kültürel alanlarımıza yönelik planlama adı altında yapılan saldırılar da artmıştır.  Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı özelinde uzman meslek odalarımızın ayrıntılı çalışması neticesinde böyle bir açıklama yapmayı gerekli görüyoruz. 

KAÇAKLARIN YASALLAŞTIRILMASI VE KORUMA

“Olimpos gerek doğal, gerek tarihi ve kültürel yapısıyla çok çeşitli kaynak değerlerini bir arada bulunduran uluslararası ölçekte tanınırlığı olan bir yerleşmedir. Orman varlığı, tarım alanları,  sulak alanlar, flora ve fauna varlığı, kıyılar ile geçmişten günümüze gelebilen tarihsel-kültürel mirasın pek çoğunu birlikte bulunduran nadide yerleşmelerimizden birisidir. Planlama sürecinde bu değerlerin korunması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Alanın 2017 yılında kaçak yapıların yoğun olarak bulunduğu alanın imar planı yapımına gerekçe gösterilerek sit statüsünün ikinci dereceden üçüncü dereceye düşürülmesi ve bunun gerekçesinin mevcut yapıların yasallaştırılması olması korumanın temel mantığıyla çelişmektedir. Gelecekte de çevre yerleşimler için de bu tür kaçak yapıların yasallaştırılması ile ilgili talepleri doğurması muhtemeldir.”

KULLANIMI TEŞVİK EDİCİ PLAN KARARLARI

“Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı’nda ekolojik turizm kararlarının 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan kararları ile emsal ve kullanım açısından çelişkiler taşıması, plan bütünlüğü içinde öngörülen etkileme geçiş alanı koşulları, katılımcı alan yönetim modellerine ve uygulama etap ve programına ilişkin kararları içermemesi, açık alan sistemini ve ulaşıma dair yaya dolaşımı, genel otopark yapısını ve taşıma kapasitesinin çevreye vereceği etkilerin planlama kararlarında yer almaması, korumaya ilişkin stratejilerinden çok alanın kullanımına, ticareti ve yapılaşmayı teşvik edici stratejileri içermesi, 1000 metrekare üstündeki park alanlarına ticaret içeren kararlar getirilmesi rekreasyon alanlarına yine ticaret kullanımı sağlaması, tarım alanlarında bağ evi yapma yapılaşma kararları, bunun yanında alanı kullanacak ziyaretçilerin ihtiyacı olan sosyal donatı alanı ihtiyacının planda yeterince sağlanamaması nedeniyle koruma amaçlı imar planı koşullarına uymamaktadır.”

 

“Ekolojik turizm yapılması planlanan bir bölge için getirilen E= 0,30 emsal çok yüksek olup, ayrıca üst ölçekli plana da aykırıdır. Arkeolojik Sit Alanı üzerinde tehdit oluşturabilecek insan ve turizm baskısını en aza indirgemek için, inşaat yoğunluğunda üst ölçek planlarına mutlak uyulmalı ve ekolojik turizm alanlarında emsal E= 0,10 ve parsel büyüklüğü de bölgedeki mülkiyet verilerine göre minimum 2.000 m2 olmalıdır.”

DAHA DETAYLI OLMALI

“Bölgenin ekolojik turizm olarak planlaması esas alındığında yeni yapılaşmaya yönelik koşullarının daha detaylı ve açık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekolojik turizmde sürdürülebilir ve geri dönüşümlü doğal malzemeler ile hafif konstrüksiyonlu yapılar yapılabilmesine yönelik hükümler bulunmalıdır. Bölgenin taşıdığı doğal ve kültür değerler göz önüne alınmalı ve yapılara petrol ve plastik esaslı geri dönüşümsüz malzeme, ağır metal ve çimento asla sokulmamalıdır.

EŞGÜDÜM DE İTİRAZ ETTİ

“Böylesine uluslar arası tanınırlığı olan önemli bir alanın sorunlarının çözümünde katılımcı, teknik, bilimsel ve alanın özelliklerini göz önüne alınması önem taşımaktadır. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan Güney Antalya Turizm Alanı Kumluca İlçesi Olympos Antik Kenti I.,II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Milli Park sınırları dışında kalan 1/25.000  ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği , 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının, planlama ve şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle bu planlara itiraz ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”

Haber Merkezi

                             

 


Yorum Yap