Babanızın çiftliği mi?

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  25 Mart 2013 /   3839 Okunma

  Babanızın çiftliği mi?

            20 Mart 2013 tarihli Antalya Körfez Gazetesinin manşetinde ‘ÇİFTLİKTE KİRLİ OYUN’ başlıklı haberi okuyunca, 2005-2006 yılındaki Büyükşehir Meclisinde Vakıf Çiftliği ile ilgili tartışmalar bendeniz de çağrışım yaptı.

  Öncelikle haberi hazırlayan değerli Gazeteci Abdullah Yalçın’ı gönülden kutluyorum.

  1.derecede doğal sit alanı olan Vakıf Çiftliği Arazisi ile ilgili Ankaralı bir firmanın, alanın 2.dereceye çekilip yapılaşmaya açılması amacı ile gizli başvurusunu ortaya çıkarmak duyarlı gazeteciliğin yanı sıra ustalığında bir örneğidir.

  Hepimizin kabul edeceği gibi Vakıf Çiftliği kent içerisinde 3.000 dönüm miktarında, yeşil kalan tek alan niteliği ile Antalya’nın akciğerleri konumundadır.

  Antalya Büyükşehir Belediyesinin, 13.04.2007 tarih 217 sayılı Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile Kepez ilçesi 21J,22J nolu imar paftalarında 226 parselde yer alan Vakıf Çiftliği alanının sahip olduğu Kent Parkı Kararı değiştirilerek ‘Tarımsal niteliği korunacak özel mahsul yetiştirilecek alana dönüştürülmesi’ şeklinde plan değişikliği kararı alınmıştır.

  Aynı zamanda 1.derece doğal sit olan bu yerle ilgili Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğünün 13.09.2004 gün ve 5191 sayılı yazıları ile bu alanın dönüştürülmesi talebi Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 659 sayılı İlke Kararları ve yine 26.10.1998 gün 3974 sayılı Kanuna aykırı bulunarak reddedilmiştir.

  Mecliste alınan karar ile ilgili kaygımız şu şekilde dile getirilmiştir;

  Öncelikle 1.derece doğal sit alanı olan bu yerde, özel ürün yetiştirilecek tarım alanı plan kararı getirmek, tarımsal amaçlı yapılaşmayı beraberinde getirecektir.

  2000 m2’ de, %10 emsalli bir yapılaşmanın 3.000.000 m2’lik toplam alanda yaratacağı yapılaşmayı düşünmek bile zordur.

  2.çelişki ise, park alanı plan kararı olan bu yerde, tarımsal işletme bulunduğunda park niteliği doğal olarak ortadan kalkacaktır.

  Meclis Kararı aleyhine açtığımız davada, Antalya 1.İdare Mahkemesi önce red kararı vermiş, ancak Danıştay 6.Daire Başkanlığı 06.04.2010 gün 2008/5949 Esas 2010/3423 sayılı kararı ile bozulmuş ve bozma üzerine Antalya 1.İdare Mahkemesi 2010/1121 Esas 2010/1217 Karar sayılı 08.12.2010 tarihli kararı ile usul yönünden yapılan yanlışlık nedeni ile iptal kararı vermiştir.

  Karar Davalı Büyükşehir Belediyesi tarafından temyiz edilmiş, halen dosya Danıştay’dadır.

  Bu durumda Vakıf Çiftliği ile ilgili özel ürün yetiştirilecek tarım alanı plan değişikliği iptal edilmiş bulunmaktadır.

  1.derece doğal sit alanı ve park niteliği devam eden bu alanın, birileri tarafından 2.derece doğal sit alanı olması yönündeki başvurusu ayrıca çok dikkat çekicidir.

  Bu çabalar artarak devam edecektir.

  Kötü niyetlilerin Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliğinde oynadığı oyunlar ve yapılan imar plan değişiklikleri ile orman çiftliğinde yapılaşmayı nasıl sağladıkları ortada iken, Antalya Vakıf Çiftliği alanında aynı oyunların oynanmasına izin verilmemelidir.

  Başta İl Valisi olmak üzere, tüm resmi kurumların ve sivil toplumun uyanık olması gerekir.

  Zira bu alanlar kamuya ait olup, kimsenin ‘Babasının Çiftliği’ değildir.

  Saygılarımla…

   

                                                                           


Yorum Yap