Erişilebilebilir Kurulu’nun yapamadıkları!

 • Konuk / Serdar Kocaoğlu

  Konuk / Serdar Kocaoğlu Yazı Arşivi
  17 Haziran 2017 /   3994 Okunma

  Erişilebilebilir Kurulu’nun yapamadıkları!


   

  Günler günleri kovalıyor zamanımız geçiyor. Eğer dışarıya çıkabiliyorsak, gerek toplu taşıma araçlarının kullanımın da olsun, gerek kaldırımların kullanımın da olsun zorluklarla karşılaşmaktayız. Kamu kuruluşlarının binalarının(örneğin Tapu, Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü binası vb.)erişimlerinde engelli dostlarımız zorlanmaktadır. Bilindiği üzere her şehirde olduğu gibi Antalya’da da Valilik Makamının görevlendirdiği vali yardımcılığının başkanlığında belirli sürelerle toplanmaktadır.

  İlgili yönetmeliğin komisyon teşkili maddesinde:

  ‘’İLLERDE KURULACAK KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ
  MADDE 5 – (1) Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında il müdürü, Kanunun geçici 3 üncü maddesinde belirtilen Bakanlıkların taşra teşkilatında görevli tercihen mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerlerinden birer asil ve birer yedek üye ile toplam (Değişik ibare: RG-21/9/2016-29834) beş kişiyi geçmeyecek şekilde, engellilerle ilgili konfederasyonların farklı engel gruplarını temsil eden, o ilde mukim tercihen engelli bireylerden ikişer asil ve ikişer yedek üyeden teşekkül eder.’’demektedir.

  Bir başka madde de ise:

  (6) (Değişik: RG-21/9/2016-29834) Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ön değerlendirme yapmak ve rapor hazırlayarak komisyona sunmak üzere komisyon üyelerinden oluşan en az ikisi birinci fıkrada belirtilen meslek gruplarından olmak üzere teknik değerlendirme ekipleri kurabilir. Ekipler yerinde inceleme yaparak uygulamanın standartlara uygunluğunu değerlendirerek rapor hazırlar ve komisyona sunar.

  Yukarıda maddeler belirtildiği gibi engelli konfederasyon temsilcileri temsilen en fazla beşi geçmeyecek şekilde engellileri temsilen üye bulundurulacağı yazmaktadır.

  Antalya’daki erişelebilirlik izleme ve denetleme kurulunda engellileri temsil eden kurul üyelerinin yapılan ya da yapılmakta olan çalışmalardan katkıları ne kadardır? Kurulun diğer üyeleri arasında koordinasyon var mıdır?

  Bu soru ister istemez aklımıza gelmektedir. Çünkü Antalya’daki sorunlarımızın sayısı azalmamakta sürekli artmaktadır. Ana arterlerin kullanımı büyükşehir de olduğu, için yapılmakta olan yeni yolların kaldırımları ya da yenilenmekte olan kaldırımların yükseklikleri ve rampaların eğimleri biz engellilerin kullanımına uygun değildir.

  Bu kaldırımları yapan firmaların ellerinde ya da belediyelerin hiç mi T.S.E normları yoktur.?

  Son alınan toplu taşım araçları engelinin kullanımına uygun değildir?

  Otobüsün önüne engelli işareti koymakla iş bitiyor mu?

  Bu görebildiğimiz eksiklikleri kimin denetlemesi gerekiyor acaba?

  Yönetmeliğin amacında:

  MADDE1 – (Değişik:RG-21/9/2016-29834)
  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak olan komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları ile idari para cezalarının uygulanmasına ve genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarlarının kullanımına ilişkin hususları belirlemektir.

  Kapsamın da:

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarını kapsar.

  Bu yönetmeliğin yanı sıra 02/03/2017  (2017/04) tarihli genelge de:

  5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarının uygulanmasına ilişkin hükümler doğrultusunda; illerde valilikler bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarının yürütmesi gereken iş ve işlemler ile idari para cezalarının uygulanmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir:

  I. İdari Para Cezasının Muhatabına İlişkin Hususlar Erişilebilirlik ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen;

   1) Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi gerçek kişi ise idari para cezası bu gerçek kişiye, özel hukuk tüzel kişisi ise idari para cezası özel hukuk tüzel kişiliğine,

  2) Bir kamu kurum veya kuruluşu ise idari para cezası ilgili kamu kurum ve kuruluşuna (örneğin …. Kuruluşunun bağlı olduğu İl Müdürlüğü’ne izafeten Valilik)( örneğin; Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne izafeten Ankara Valiliği),

  3) Büyükşehir belediyesi veya belediye ise idari para cezası denetlemenin yapıldığı yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları için ve sunulan toplu taşıma hizmetleri için büyükşehir belediyesi veya belediyeye,

  …Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, söz konusu cezanın ödenmesinde bir üst tüzel kişiliğe bildirilmesi ilgili kurum ve kuruluşun sorumluluğunda olacaktır.

  Yukarıdaki yönetmelikte ve genelge yapılması gereken kontroller ve yaptırımlar belirtilmektedir.

  Buna rağmen kurul niye gerekli işlevini yapamamaktadır?

  Bu soruların cevabını kim verecektir?

  Kurul çalışıyor da haberimiz mi yok?

  Yaptıkları denetimleri hiç basın da paylaşmıyorlar da?

  Hadi bakalım…

  Tepkisiz toplum etkisiz toplumdur!

   


Yorum Yap