Erişilemeyen Kurul

 • Serdar Kocaoğlu

  Serdar Kocaoğlu Yazı Arşivi
  6 Ağustos 2018 /   6863 Okunma

  Erişilemeyen Kurul

   

   


  Hergün sabah sokağa çıktığımız da, gerek özel kuruluşların  gerekse  kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerimizi görmek için sokağa ;toplu taşım araçlarından kurum binalarına kadar, kaldırımlar da karşılaştığımız zorluklardan değişik zamanlar da burada dile getirdim.

  Gerek kamu kuruluşlarının yetkililerine, gerekse özel kurumların yetkililerine işlerinizi yapmadan evvel ilimizde bulunan dernek yetkililerine bir danışın; hem iki işlem yapmamış, gereksiz masraf yapmamış, hem de  amacına uygun kullanılabilir yapılar ve uygulamalar yapılmış olur babından bu köşede uyarılarımız olmuştur.

   Yeni Konyaaltı sahili düzenlemesi, doğu garajı düzenlemesi, kepez belediyesinin  kavşak düzenlemeleri,muratpaşa belediyesinin kaldırım rampaları, tapu binasının giriş çıkışları vb. eksikler gözümüze batan eksiklikler.

  Konyaaltı sahilinde bundan bir sene evvel yapılan asansörlü iskele ilgili derneklere danışılarak yapıldığı için kullanılabilir olmuştu.Ama bu duyarlılık daha sonra devam neden etmedi?

  İş bittikten sonra sorulduğu için çözüm zor oluyor.

  Yukarıdaki sorunları çoğaltabiliriz. Bu ve benzeri sorunlarımızın çözümü için Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı öncülüğünde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çıkartılmıştır. Bu yönetmelik gereği komisyonlar oluşturulup denetleme yapılması öngörülmüştür. Diğer şehirler de komisyonların çalıştığını basından takip ediyoruz.

  Ama şehrimiz de bu komisyon çalışmasından haberimiz olmuyor?

  Bir hatırlatma olsun diye yönetmeliğin bir kısmını aşağıya aktarıyorum.

  Belki bir gören olur?

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (Değişik:RG-21/9/2016-29834)

  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak olan komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları ile idari para cezalarının uygulanmasına ve genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarlarının kullanımına ilişkin hususları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarını kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5378 sayılı Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

  b) Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını,

  c) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) Erişilebilirlik belgesi: Komisyon tarafından denetlenen umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının denetim tarihi itibari ile erişilebilirlik mevzuatına uygunluğu komisyonca belirlenenlere valilik tarafından verilecek belgeyi,

  ç) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) Erişilebilirlik standartları: Türk Standardları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı TS 9111, TS 12576, TS 12460, TS ISO 23599, TS 13536, TS ISO 23600 ve diğer erişilebilirlik standartlarını,

  d) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) Erişilebilirlik tespiti: Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının erişilebilirlik izleme ve denetleme formlarında yer alan hususların yerinde ve konu ile ilgili dokümanlar aracılığıyla yapılan incelemeler sonucu standartlara uygunluk durumunun belirlenmesini,

  ………………………………………………………………………………………………

  i) Kanun: 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu,

  j) Komisyon: Erişilebilirlik standartlarının uygulanmasını izleyen ve denetleyen komisyonu,

  k) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

  l) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) Ulusal erişilebilirlik izleme sistemi: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılarda ve toplu taşıma araçlarında erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının takip edilmesini,

  m) Umuma açık hizmet veren yapı: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalar ile ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibi ticari yapılar, spor tesisleri, yüzme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma ait binaları,

  ifade eder.

   İKİNCİ BÖLÜM

  Komisyonların Teşkili, Görev ve Yetkileri,

  Çalışma Usul ve Esasları

  İllerde kurulacak komisyonların teşkili

  MADDE 5 – (1) Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında il müdürü, Kanunun geçici 3 üncü maddesinde belirtilen Bakanlıkların taşra teşkilatında görevli tercihen mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerlerinden birer asil ve birer yedek üye ile toplam (Değişik ibare:RG-21/9/2016-29834) beş kişiyi geçmeyecek şekilde, engellilerle ilgili konfederasyonların farklı engel gruplarını temsil eden, o ilde mukim tercihen engelli bireylerden ikişer asil ve ikişer yedek üyeden teşekkül eder.

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

   (8) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) Komisyon üyelerinin çalışma ortamı ve yerinin hazırlanması, üyelerin toplantıya gidiş ve gelişleri, izleme ve denetleme amacıyla gidecekleri yerlere ulaşımları ile izleme ve denetleme için kullanacakları araç ve gereçler il müdürlüğünce sağlanır. İlgili bakanlık temsilcisi olarak görev yapan komisyon üyelerinin harcırahları Bakanlık bütçesinden, engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinin harcırahları il müdürlüğü tarafından karşılanır.

  Komisyonun görev ve yetkileri

  MADDE 6 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) İzleme ve denetleme programını hazırlamak.

  b) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerini izleme ve denetleme formlarına göre izlemek, denetlemek ve rapor hazırlamak.

  d) (Ek:RG-21/9/2016-29834) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan izleme ve denetleme sonucu idari para cezası uygulanan yerlerin izleme ve denetlemesini tekrar yapmak.

  Uygular.

  Tepkisiz Toplum Etkisiz Toplumdur!

   

   

   

   


Yorum Yap